องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956account_box คณะผู้บริหาร
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-956-6206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-956-6206
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายพิทักษ์ โพพิทูล
หัวหน้าส่วนโยธา
นายพิทักษ์ โพพิทูล
หัวหน้าส่วนโยธา
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
account_box สำนักปลัด
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
จ่าเอกจักรวาล สีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกจักรวาล สีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายไพบูรณ์ กิ่งภูเขา
นักพัฒนาชุมชน
นายไพบูรณ์ กิ่งภูเขา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิธิวัฒน์ เครือวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิธิวัฒน์ เครือวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนงค์นุช นพท้าว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงค์นุช นพท้าว
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบเอกวิสิทฏ์ จิตรจักร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบเอกวิสิทฏ์ จิตรจักร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสำรวย บุญศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย บุญศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายทศพล ศรีชมภู
นักจัดการงานทั่วไป
นายทศพล ศรีชมภู
นักจัดการงานทั่วไป
นายอำพร วิชัยโย
ผู้ช่วยศูนย์เยาวชนและกีฬา
นายอำพร วิชัยโย
ผู้ช่วยศูนย์เยาวชนและกีฬา
นายสรศักดิ์ อ่อนตา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายสรศักดิ์ อ่อนตา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายกฤษณะ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายกฤษณะ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพะยอม เสียภัย
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวพะยอม เสียภัย
ผู้ช่วยนิติกร
นายบุญชนะ อุดมจิตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายบุญชนะ อุดมจิตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวดารุณี ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
นางสาวดารุณี ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
นายพลวัฒน์ ปัญญาเที่ยง
พนักงานขับรถยนต์
นายพลวัฒน์ ปัญญาเที่ยง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิภาพร นามภูษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย
นางสาววิภาพร นามภูษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย
นางอุไร สิงห์ทอง
คนงานทั่วไป
นางอุไร สิงห์ทอง
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวนิภาพร อัยวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิภาพร อัยวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาภรณ์ โชติรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสุภาภรณ์ โชติรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวประภาศิริ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวประภาศิริ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสมพร โสมิตร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสมพร โสมิตร
จ้างเหมาบริการ
account_box ส่วนโยธา
นายพิทักษ์ โพพิทูล
หัวหน้าส่วนโยธา
นายพิทักษ์ โพพิทูล
หัวหน้าส่วนโยธา
นายบุญตา เวินชุม
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายบุญตา เวินชุม
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายเกียรติศักดิ์ เก่งนอก
นายช่างโยธา
นายเกียรติศักดิ์ เก่งนอก
นายช่างโยธา
นายพิทักษ์ จะมะรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพิทักษ์ จะมะรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบุญชัย ศรีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นายบุญชัย ศรีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นางสาวชมพู่ บาลเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวชมพู่ บาลเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุลักณ์ ไวยกรรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุลักณ์ ไวยกรรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชาญยุทธ ภูงามนิล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชาญยุทธ ภูงามนิล
พนักงานผลิตน้ำประปา
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62